kmck@kyivcity.gov.ua
    телефон: 093 199 34 16; +38 044 453 98 63
Експедиція телефон: +38 044 453 73 56, +38 044 468 27 95, +38 (068)-073-63-19 (Цілодобово)
Структурний підрозділ № 2 (вул. Петра Запорожця, 26):
+38 093 158 47 55

Гарантії донорам крові

Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також надає йому пільги.
Донорам гарантується анонімність, відомості, отримані від донора, складають медичну
таємницю.
Держава гарантує здійснення медичного обстеження донора перед здаванням крові та її
компонентів і видачу довідок про стан його здоров’я на безоплатній основі.
На випадок зараження донора інфекційними хворобами або виникнення у нього інших
хвороб чи розладу здоров’я у зв’язку із донорством донор підлягає обов’язковому
державному страхуванню.
Донору гарантується відшкодування шкоди, заподіяної йому ушкодженням здоров’я у
зв’язку зі здачею крові або її компонентів, з урахуванням додаткових витрат на лікування,
посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на його соціально-трудову та
професійну реабілітацію.
Інвалідність донора, що настала у зв’язку з виконанням ним донорської функції,
прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного
захворювання.
У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання донорської функції, членам сім’ї
померлого, які перебували на його утриманні, призначається пенсія у зв’язку з втратою
годувальника.
Призначення такої пенсії здійснюється у порядку та на умовах, встановлених для
призначення пенсії сім’ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи
професійного захворювання.
Джерело: Закон України “Про донорство крові та її компонентів”.

Пільги, що надаються донорам крові
В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження
працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на
підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним
середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів
професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.
Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у
вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із
збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути
приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня
давання крові чи її компонентів.
У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації,
командуванням військової частини в день давання крові донор був залучений до роботи
або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням
за ним середнього заробітку.
У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка
продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику
додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.
Виплата середнього заробітку за день давання крові, або додатковий вихідний день, якщо
донор давав кров у вихідні, святкові та неробочі дні, під час щорічної відпустки, або

залучався до роботи у день дачі крові здійснюється за рахунок коштів власника
підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого ним органу.
Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем
медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів.
В день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовними
сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у
донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким
харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я має відшкодувати донору готівкову
вартість відповідних наборів харчування.
Додаткові пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним безоплатним
здаванням крові та її компонентів
Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній
кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по
тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100
відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим
донорам надається протягом року.
Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які
протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що
дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання
грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії
протягом шести місяців. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем
навчання донора.
Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості донори
мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за
місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що
перебувають у державній власності.
Крім зазначених пільг міністерствами та відомствами України, органами державної
виконавчої влади регіонів, місцевими Радами народних депутатів, власниками
підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів
можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.
Донори крові та її компонентів з числа офіцерів,прапорщиків, мічманів та інших
військовослужбовців мають право на пільги:
Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є
або виявили бажання стати донорами, в день давання крові та (або) її компонентів, а
також в день медичного обстеження увільняються від несення нарядів, вахт та інших
форм служби.
У разі давання донорами – військовослужбовцями строкової служби або курсантами
військових навчальних закладів крові та (або) її компонентів у період відпустки, у
вихідний чи святковий день їм за бажанням надається інший день відпочинку, який може
бути приєднано до відпустки або використано в інший час протягом року після здачі крові
та (або) її компонентів.

Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів донорам – військовослужбовцям
строкової служби та курсантам військових навчальних закладів надається додатковий
день відпочинку. За бажанням донора та за погодженням з командуванням військової
частини цей день може бути приєднано до відпустки або використано в інший час
протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
Військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів, які
протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості двох разових
максимально допустимих доз, надається право на одержання грошової надбавки у розмірі
25 відсотків до призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після
здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової надбавки
проводиться за місцем проходження служби або навчання цих донорів відповідно до
законодавства.